HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên yeuhanoi

Thành viên được: 6 năm (since 23 Tháng 10, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của yeuhanoi

Điểm: 1,690 điểm (hạng #21)
Các câu hỏi: 11 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 14 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 3 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của yeuhanoi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.
...