HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Danh sách danh hiệu

The following is a list of all badges available on this site:
Đã xác thực Xác thực Email thành công x93
Autobiographer Hoàn thiện tất cả thông tin cá nhân x116
Photogenic Upload ảnh đại diện x82
Nice Question Câu hỏi nhận được +10 phiếu bầu x7
Good Question Câu hỏi nhận được +20 phiếu bầu
Great Question Câu hỏi nhận được +30 phiếu bầu
Notable Question Hỏi câu hỏi nhận được 50 views x2965
Popular Question Hỏi câu hỏi nhận được 100 views x1181
Famous Question Hỏi câu hỏi nhận được 500 views x215
Nice Answer Trả lời câu hỏi nhận được +5 phiếu bầu x1
Good Answer Trả lời câu hỏi nhận được +10 phiếu bầu
Great Answer Trả lời câu hỏi nhận được +20 phiếu bầu
Renewal Nhận được danh hiệu Nice Answer cho một câu hỏi trong khoảng thời gian nhiều hơn 30 ngày
Revival Nhận được danh hiệu Good Answer cho một câu hỏi trong khoảng thời gian nhiều hơn 60 ngày
Resurrection Nhận được danh hiệu Great Answer cho một câu hỏi trong khoảng thời gian nhiều hơn 120 ngày
Gifted 5 câu trả lời được chọn là hay nhất x8
Wise 10 câu trả lời được chọn là hay nhất x5
Enlightened 30 câu trả lời được chọn là hay nhất x2
Grateful Chọn 10 câu trả lời hay nhất x2
Respectful Chọn 20 câu trả lời hay nhất x1
Reverential Chọn 50 câu trả lời hay nhất
Liked Nhận được 30 phiếu bầu
Loved Nhận được 50 phiếu bầu
Revered Nhận được 200 phiếu bầu
Asker Hỏi 20 câu hỏi x17
Questioner Hỏi 50 câu hỏi x5
Inquisitor Hỏi 80 câu hỏi x2
Answerer Đạt 25 trả lời x9
Lecturer Đạt 50 trả lời x4
Preacher Đạt 100 trả lời
Commenter Đạt 50 bình luận
Commentator Đạt 100 bình luận
Annotator Đạt 500 bình luận
Voter Bỏ phiếu 30 lần x5
Avid Voter Bỏ phiếu 70 lần x1
Devoted Voter Bỏ phiếu 200 lần
Editor Thực hiện tất cả 10 lần sửa bài x7
Copy Editor Thực hiện tất cả 30 lần sửa bài
Senior Editor Thực hiện tất cả 80 lần sửa bài
Watchdog Báo cáo được 5 bài viết vi phạm
Bloodhound Báo cáo được 20 bài viết vi phạm
Pitbull Báo cáo được 40 bài viết vi phạm
Reader Đọc tất cả 50 câu hỏi x4
Avid Reader Đọc tất cả 100 câu hỏi x3
Devoted Reader Đọc tất cả 300 câu hỏi x2
Dedicated Truy cập vào HOIDAPNHANH 10 ngày liên tiếp x18
Devoted Truy cập vào HOIDAPNHANH 25 ngày liên tiếp
Zealous Truy cập vào HOIDAPNHANH 50 ngày liên tiếp
Visitor Truy cập vào HOIDAPNHANH tổng cộng 30 ngày x72
Trouper Truy cập vào HOIDAPNHANH tổng cộng 100 ngày x2
Veteran Truy cập vào HOIDAPNHANH tổng cộng 200 ngày x1
Regular Thời gian tính từ ngày đầu tiên truy cập HOIDAPNHANH là 90 ngày x961
Old-Timer Thời gian tính từ ngày đầu tiên truy cập HOIDAPNHANH là 180 ngày x602
Ancestor Thời gian tính từ ngày đầu tiên truy cập HOIDAPNHANH là 365 ngày x182
1000 Club Nhận được tất cả 1000 points x46
5,000 Club Nhận được tất cả 5000 points x7
20,000 Club Nhận được tất cả 20000 points
Medalist Nhận được tất cả 10 danh hiệu
Champion Nhận được tất cả 25 danh hiệu
Olympian Nhận được tất cả 50 danh hiệu
60 danh hiệu tất cả, 6628 danh hiệu đã đạt được bởi các thành viên

5.1k câu hỏi

4.4k trả lời

4.2k bình luận

115k thành viên

...